• Beste SVME leden,

  Het bestuur van SVME nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

  Deze zal worden gehouden op:

  Vrijdag 8 oktober 2021, aanvang 19.30 uur

  in het clublokaal van SVME.

  Voorlopige agenda:

  1.  Opening door de voorzitter
  2.  Definitieve vaststelling agenda
  3.  Corona
  4.  Mededelingen door de voorzitter
  5.  Notulen ALV 25 september 2020
  6.  Verslag secretaris
  7.  Verslag penningmeester
  8.  Bevindingen kascontrolecommissie
  9.  Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie

  10. Verkiezing bestuursleden

  11. Verkiezing voorzitter

  12. Begroting seizoen 2021 / 2022

  13. Goedkeuring / toestemming leden van eventuele besluiten

  14. Rondvraag

   

  Het bestuur hoopt op een grote opkomst, dit in het belang van SVME.

   

  Het bestuur