Archief

U bent hier: Archief

Drank- en Horecawet

Geplaatst op 19/11/2013 om 21:04

De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 gewijzigd en wordt per 1 januari 2014 aangescherpt.

Alcoholgebruik
De Drank- en Horecawet is meer dan vroeger ook gericht op de gezondheidsaspecten voor jongeren. Er wordt meer nadruk gelegd op het voorkomen van alcoholmisbruik door jeugdigen. De leeftijdsgrens voor het bij zich hebben van alcoholhoudende drank wordt per 1 januari 2014 op 18 jaar gesteld (nu 16 jaar). Dit is landelijk voorgeschreven beleid.
Daarnaast is nieuw in de wet opgenomen de strafbaarstelling van jeugdigen onder de 18 jaar als zij alcohol bij zich hebben in de publieke ruimte. Dit verbod geldt dus ook voor het bij zich hebben van drank op pleintjes en in parken.

De vrijwilligers in de kantine zijn geïnformeerd over deze regels. Net als nu kunnen zij vragen naar de leeftijd van degene die alcoholische drank besteld én drinkt. De verantwoordelijkheid en mogelijke bestraffing voor het negeren van de leeftijdsgrens ligt bij degenen die de alcoholische drank verstrekken of doorgeven én de jeugdige die de drank nuttigt.

Paracommercie
Vanwege de nieuwe Drank- en Horecawet heeft de gemeente de regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommercieĢˆle rechtspersonen, de sportkantines en gemeenschapshuizen, opnieuw tegen het licht gehouden. Paracommercie komt in feite op het volgende neer: een gemeentelijke subsidie krijgen in combinatie met een horecagelegenheid.

Wij, het bestuur van SVME, hebben de totstandkoming van de nieuwe regels gevolgd, hebben deelgenomen aan een informatiebijeenkomst en hebben onze mening als een advies aangeboden aan de ambtenaar die de nieuwe regels heeft opgesteld. De nieuwe regels zijn vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening).

Schenktijden voor de sportkantines (art. 2: 34c)
Buiten de onderstaande tijden is het voor paracommercieĢˆle rechtspersonen / sportkantines verboden om alcohol te schenken op maandag t/m zondag vanaf 1 uur voor de activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon tot 2 uur na afloop daarvan met een maximale eindtijd van 24.00 uur
(in huidige regels 23.00 uur).

 

Bijeenkomsten bij paracommercieĢˆle rechtspersonen van persoonlijke aard (art. 2:34e)

Nieuw! Nu niet in de regels
Sportkantines verstrekken alcoholhoudende drank tijdens per jaar ten hoogste 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard gericht op personen die rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn (lid 2).
De paracommercieĢˆle rechtspersoon doet uiterlijk 10 werkdagen voĢoĢr een bijeenkomst hiervan melding aan de burgemeester (lid 3).SVME

Door toevoeging van dit laatste artikel bieden de nieuwe regels meer mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om maximaal 6 keer per jaar een feest te organiseren dat niet gerelateerd is aan de sport in zijn algemeenheid en het voetbal in het bijzonder. Het moet wel zo zijn dat de organisator van het feest bij SVME betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld door lid te zijn van de club.
 

De bovenstaande van de gemeente horen ook regels voor SVME. Verzoeken voor het houden van bijvoorbeeld een reünie of verjaardag moeten worden voorgelegd aan het bestuur. Een verzoek moet één maand voorafgaande aan het feest worden ingediend bij de penningmeester. Dit kan via het e-mailadres [email protected]. Geef daarbij de aard van het feest, de datum en contactgegevens aan. Via de penningmeester wordt binnen 10 dagen een antwoord op het verzoek gegeven. Het bestuur beslist op een verzoek. Bij voorbaat geven wij aan dat de kantine niet beschikbaar wordt gesteld voor bijvoorbeeld communiefeesten.

Met specifieke, op SVME van toepassing zijnde vragen kunnen jullie bij bestuursleden terecht.


Bestuur SVME

 

Terug