Junioren

U bent hier: Junioren

Voorwoord:

Vanaf het seizoen 2010-2011 is de jeugdcommissie met een nieuw team begonnen aan een nieuw "hoofdstuk". Op 29 juni 2010 hebben wij de nieuwe jeugdcommissie tijdens een ouderavond gepresenteerd en hebben wij de missie van SVME en onze visie hierop uitgelegd aan de aanwezigen (klik op presentatie ). 

Visie jeugdcommissie SVME:

Het is de taak van de jeugdcommissie om uitvoering te geven aan het jeugdplan als onderdeel van het voetbaltechnisch beleid van SVME en haar centrale missie.
 
Om een zo hoog mogelijk competitiniveau na te streven zal onze aandacht gericht zijn op een kwalitatieve verbetering van de jeugdafdeling, enerzijds door het beter maken van jeugdspelers (o.a. de voetbalaspecten), anderzijds door het beter maken van het jeugdkader (o.a. de opleidingsaspecten).

Daarbij moeten alle jeugdleden plezier kunnen beleven aan het spelletje. Van klein tot groot en van hoog niveau tot minder hoog niveau moet er sprake kunnen zijn van beleving en spelvreugde. In dat kader zullen wij ook oog hebben voor sfeerbepalende elementen door het aanbieden van voldoende jeugdactiviteiten zoals toernooien, een of meerdere voetbalclinics, een eindejaarsactiviteit, Sinterklaas, carnaval en andere voor de gemeenschap en/of regio toegankelijke activiteiten (bijv. een Open Dag).

In onze uitvoering van het jeugdplan zullen wij ons toegankelijk opstellen en open staan voor opbouwende kritiek, maar verwachten wij eveneens begrip voor eventuele door ons genomen besluiten. Daarom streven we naar een open en respectvolle manier van communiceren met het bestuur, de diverse commissies, het jeugdkader, jeugdspelers en ouders.

Door op deze wijze invulling te geven aan het jeugdplan bieden wij voldoende kansen aan (potentiële) voetballers uit de Eijsdense gemeenschap en aan jeugdige talentvolle spelers uit de regio. Dit draagt bij tot imagoverbetering van SVME, waarmee:

- een gezonde basis wordt gelegd om lid te worden bij SVME;
- de positie van SVME in de Eijsdense gemeenschap zal worden verankerd;
- de toekomst van SVME wordt gegarandeerd.

Seizoen 2011 - 2012 en toekomst SVME jeugd:

Met medewerking van de KNVB is er bekeken wat een vereniging anno 2011 betekent voor haar leden. In vergelijking met de tijd waarin de vereniging is opgericht, is er veel veranderd. Zo is het aantal jeugdteams van SVME de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, maar worden er tegenwoordig ook steeds meer eisen gesteld aan een vereniging door haar leden. Dit terwijl er steeds minder leden en/of ouders van leden bereid zijn om een vereniging mee te dragen. Dit vergt een andere aanpak om meer personen te motiveren om de toekomst van SVME veilig te kunnen stellen. Immers: hoe meer schouders er onder de vereniging staan, hoe stabieler het fundament van SVME, hoe gezonder de groei van de vereniging.

Uit de missie van SVME blijkt dat er gestreefd wordt om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten, waarmee bedoeld wordt dat SVME zich richt op de ontwikkeling van de spelers tot een zo hoog mogelijk niveau. Aan de hand van dit niveau wordt de indeling van de KNVB-klasse bepaald en niet andersom.

In de praktijk betekent dit dat er omstandigheden geschapen dienen te worden, waarin de spelers zich kunnen ontwikkelen. Om als voorbeeld te noemen; zo zijn wij er van overtuigd dat als wij trainers beter kunnen maken, zij op hun beurt de spelers beter kunnen maken. Daarom heeft er in het seizoen 2010 - 2011 een KNVB-cursus "pupillentrainer" plaatsgevonden bij SVME, waar enkele SVME trainers aan hebben deelgenomen. Gedurende het seizoen 2011 - 2012 streven wij er naar hier een vervolg aan te geven. Door SVME trainers in de gelegenheid te stellen om zichzelf te ontwikkelen, blijven wij in lijn met het uitgezette voetbalbeleid.

Ook hechten wij veel waarde aan goede omgangsvormen. "Hoe gaan wij met elkaar om?". Dit heeft niet alleen betrekking op gedrag op het veld, maar ook over zaken als het afmelden voor een training of wedstrijd. Voetbal is immers een teamsport en afmeldingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot plotselinge tekorten aan spelers, waardoor wedstrijden mogelijk uitgesteld moeten worden, wat weer tot teleurstellingen leidt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer in en rondom de velden. Er moet plezier zijn in het spelletje en ook ouders en andere toeschouwers moeten met plezier een wedstrijd kunnen bijwonen. Gaande het seizoen 2011 - 2012 zal er meer worden toegezien op de naleving van gedragscodes.

Zomaar wat doelstellingen voor het seizoen 2011 - 2012, waarmee de teamleden van de jeugdcommissie verder willen bouwen aan onze jeugd en daarmee aan de toekomst van SVME. Dit willen en kunnen wij niet alleen doen, maar is er medewerking nodig van trainers, leiders en bovenal van enthousiaste ouders EN andere supporters.

Wij roepen daarom iedereen op die SVME een warm hart toedraagt om zich samen met ons in te zetten voor ONZE vereniging.


Met sportieve groet,


Namens de jeugdcommissie SVME
Richard Thal
Voorzitter